Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1) OVEREENKOMST. Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de NetBrain Technologieën, Inc. (“NetBrain”) website ("Website") en uw ontvangst van alle diensten en informatie die via de Website beschikbaar worden gesteld (gezamenlijk "Diensten"). Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Door de website te bezoeken of de services te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee instemt, zonder beperking of voorbehoud, er wettelijk aan gebonden te zijn en deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met een of meer van deze Gebruiksvoorwaarden, bent u niet bevoegd om de Website te bezoeken en moet u uw gebruik van de Website onmiddellijk staken. U bevestigt dat u ofwel 18 jaar oud bent, een geëmancipeerde minderjarige, of toestemming van een ouder of voogd hebt, en volledig in staat en bekwaam bent om deze Voorwaarden aan te gaan. U bevestigt in ieder geval dat u ouder bent dan 13 jaar, aangezien de Site niet bedoeld is voor kinderen onder de 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik deze Site dan alstublieft niet.

Sommige van de Services die via de Website bij ons of bij derden beschikbaar zijn, kunnen worden beheerst door aanvullende overeenkomsten. Bovendien, als u zich registreert als gebruiker van een van de functies van de website of voor diensten die via de website worden aangeboden, kunt u tijdens het registratieproces worden gevraagd om op een knop "Ik ga akkoord", "Verzenden" of een vergelijkbare knop te klikken. Als u op een dergelijke knop klikt, bevestigt u verder dat u ermee instemt wettelijk gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende servicevoorwaarden die NetBrain op dat moment aan u kan presenteren. Voor zover er een conflict is tussen deze Gebruiksvoorwaarden en een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst die u hebt uitgevoerd of anderszins bent aangegaan NetBrain met betrekking tot alle Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, Diensten of informatie die beschikbaar kan zijn via de Website), zijn de voorwaarden van een dergelijke afzonderlijke overeenkomst van toepassing. Gelieve te beoordelen NetBrain's Privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw gebruik van de Website en de Diensten.

2) DISCLAIMER MET BETREKKING TOT INHOUD. NETBRAIN VERKLAART, GARANDEERT OF GARANDEERT NIET DAT DE INFORMATIE DIE VIA DE DIENSTEN OF DE WEBSITE BESCHIKBAAR IS, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, ACTUEEL, VOLLEDIG OF GESCHIKT IS VOOR UW BEHOEFTEN. VERDER, NETBRAIN GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE OP EEN VEILIGE MANIER, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL WERKEN.

3) EIGENDOM VAN INFORMATIE. Tenzij anders vermeld, zijn en blijven alle rechten, aanspraken en belangen in en op de website en de informatie die beschikbaar wordt gesteld via de website, in alle talen, formaten en media over de hele wereld, inclusief alle auteursrechten en handelsmerken daarin, de exclusieve eigendom van NetBrain. Voor zover de Website of de Diensten informatie van derden bevatten op grond van wettelijk verleende rechten (zoals principes van "redelijk gebruik"), NetBrain bezit alle rechten, aanspraken en belangen (inclusief copyright), in alle talen, formaten en media over de hele wereld, in de selectie, rangschikking en presentatie van dergelijke informatie op de Website of in de Diensten, evenals in de selectie, rangschikking en presentatie van andere inhoud op de Website en in de Diensten. Zonder het voorgaande te beperken, verleent uw toegang tot en gebruik van de website u geen enkel recht, titel of belang in of op inhoud die op de website is geplaatst. Tenzij u de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wettelijke eigenaar (ofwel NetBrain of een derde partij), mag u geen handelsmerken, dienstmerken of logo's gebruiken die op de Website worden weergegeven.

4) DOWNLOADEN VAN MATERIALEN; DOORZENDING EN HERVERDELING VAN GEGEVENS. Bepaalde materialen kunnen beschikbaar worden gesteld om te downloaden van de Website. Onder voorbehoud van deze gebruiksvoorwaarden, NetBrain geeft u toestemming om dergelijke materialen uitsluitend voor intern, niet-commercieel gebruik te downloaden en te kopiëren; op voorwaarde dat alle copyrightvermeldingen die op de originelen verschijnen, worden gedupliceerd op alle kopieën daarvan; en op voorwaarde dat u de materialen op geen enkele manier wijzigt. Zonder enig ander beschikbaar recht of rechtsmiddel te beperken NetBrain, bij wet of in billijkheid, wordt de hierin verleende toestemming automatisch beëindigd in het geval u een van de gebruiksvoorwaarden schendt en in dat geval moet u onmiddellijk al het gedownloade materiaal in uw bezit, bewaring of controle vernietigen.

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK ANDERS IS TOEGESTAAN IN DE VORIGE PARAGRAAF, GAAT U ERMEE AKKOORD OM DE DIENSTEN OF MATERIALEN OP WELKE WIJZE OF VOOR WELKE DOELEINDEN DAN OOK (PERSOONLIJK OF ZAKELIJK) ZONDER DE VOORAFGAANDE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN NETBRAIN. BOVENDIEN MAG U NIET, ZONDER DE VOORAFGAANDE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN NETBRAIN, MAAK KOPIEËN VAN ENIGE SOFTWARE OF DOCUMENTATIE DIE EVENTUEEL IS GELEVERD, ELEKTRONISCH OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET VERTALEN, DECOMPILEREN, DEMONTEREN OF CREËREN VAN AFGELEIDE WERKEN.

U GAAT VERDER ERMEE AKKOORD DE WEBSITE OF INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR IS GESTELD NIET TE GEBRUIKEN VOOR ENIG ONWETTIG DOEL EN GAAT ERMEE AKKOORD TE VOLDOEN AAN REDELIJKE VERZOEKEN VAN NETBRAIN OM DE RESPECTIEVE RECHTEN VAN NETBRAIN EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN IN DE DIENSTEN.

5) DISCLAIMER MET BETREKKING TOT LINKS EN ANDERE INHOUD VAN DERDEN. De Website en Diensten kunnen u de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot een verscheidenheid aan informatie, materiaal of andere inhoud van derden ("Inhoud van derden"), inclusief via links naar andere websites en/of forums waarop gebruikers of andere derden kunnen inhoud van derden plaatsen. Telkens wanneer u toegang krijgt tot Inhoud van Derden, GAAT U OP EIGEN RISICO. U begrijpt en stemt ermee in dat dergelijke derden als enige aansprakelijk zijn voor alle inhoud van derden. U erkent dat verder NetBrain wijst alle verantwoordelijkheid af voor het beoordelen of screenen van Inhoud van Derden, hetzij voordat of nadat deze beschikbaar komt via de Website en/of Diensten, en kan en zal niet garanderen, bevestigen, verifiëren of anderszins garanderen dat Inhoud van Derden is of zal zijn nauwkeurig, vrij van fouten, defecten of schadelijke elementen, consistent met wat het beweert te zijn, geschikt om aan uw behoeften te voldoen of anderszins veilig of niet aanstootgevend. Zonder het voorgaande te beperken, is alle informatie in de NetBrain Gebruikersforums, bijgedragen modellen en bijdragen behoren toe aan de respectieve auteurs, en NetBrain dergelijke informatie/materiaal niet onderschrijft, ondersteunt, valideert of er noodzakelijkerwijs mee instemt.

NetBrain biedt voor uw gemak links naar sites van derden en onderschrijft de inhoud of diensten die door deze andere sites worden aangeboden niet. Dat stemt u toe NetBrain is niet en zal niet aansprakelijk zijn voor materiaal op de website dat u aanstootgevend vindt.

6) GEEN PLICHT OM DE WEBSITE TE CONTROLEREN. U begrijpt en stemt ermee in NetBrain heeft het recht, maar niet de plicht, om de website te controleren en om welke reden dan ook inhoud, inclusief inhoud die u indient, van de website te verwijderen. U begrijpt dat verder en stemt ermee in NetBrain heeft het recht, maar niet de plicht, om inhoud te beoordelen voordat deze op de website wordt geplaatst, en om om welke reden dan ook te weigeren toe te staan ​​dat inhoud wordt geplaatst. Alle beslissingen over het al dan niet behouden, verspreiden of verwijderen van inhoud die door gebruikers is geplaatst, worden genomen door NetBrain naar eigen goeddunken.

7) GEBRUIKERSGEDRAGSCODE. De website kan u toestaan ​​inhoud bij te dragen, onder meer door berichten op forums te plaatsen, bestanden te delen en met andere gebruikers te communiceren. U mag de Website alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U gaat ermee akkoord geen gegevens, tekst, afbeeldingen, bestanden, koppelingen, software, communicatie of ander materiaal ("Inhoud") via de Website te plaatsen, uploaden, e-mailen, verzenden, distribueren of anderszins beschikbaar te stellen dat:
a. NetBrain naar eigen goeddunken van mening is toepasselijke wetten te schenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wetten van de Verenigde Staten, de wetten van een staat of gemenebest in de Verenigde Staten en de wetten van enige andere jurisdictie die van toepassing kan zijn;
b. een andere gebruiker beperkt of verhindert om de website te gebruiken en ervan te genieten;
c. onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen, beledigend, schadelijk, onaangenaam, pornografisch, godslasterlijk of onfatsoenlijk is, inclusief maar niet beperkt tot uitzendingen die gedrag vormen of aanmoedigen dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met alle toepasselijke wet- of regelgeving;
d. virussen, wormen, Trojaanse paarden, schadelijke code of enig ander element of component bevat dat de capaciteit of het potentieel heeft om computersoftware of -hardware, telecommunicatie te onderbreken, te vernietigen, te verstoren, ongeoorloofd gebruik toe te staan ​​of de functionaliteit ervan te beperken apparatuur of een communicatienetwerk;
e. de rechten van anderen schendt of schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechten onder auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht; rechten op privacy of publiciteit; rechten onder lasterwet; of rechten op grond van effecten of ander toepasselijk recht; of
f. bevat een andere schadelijke of illegale component.

U stemt er verder mee in dat u niet:
i) wijzigen, beschadigen of verwijderen van materiaal dat op de Website verschijnt;
ii) de normale stroom van communicatie op de Website verstoren, zoals via "spam"-e-mail of op andere manieren;
iii) zich voordoen als of een relatie claimen met of spreken voor een bedrijf, organisatie of persoon waarvoor u niet bevoegd bent om een ​​dergelijke relatie te claimen;
iv) verkoop of promotie van een product of dienst, promoot, vraag naar of neem deel aan multi-level marketing of piramidespel, of plaats of verzend ongevraagd reclame- of promotiemateriaal, inclusief verzoeken om creditcardnummers of sponsors;
v) een bedrijfsregel, beleid of richtlijn van uw internettoegangsprovider of online service schenden;
vi) de website gebruiken op een manier die deze kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten NetBrain systemen, het gebruik van de Website door een andere partij belemmeren of de wettelijke rechten van een andere partij schenden; of
vii) proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot een functie van de Website of het account van een andere gebruiker van de Website.

U erkent en stemt ermee in dat deze verboden geen rechten in u of derden creëren, en ook niet zo zullen worden opgevat. NetBrain behoudt zich het recht voor (maar wijst elke verplichting af) om gedrag op de website te verbieden of te beperken en om inhoud geheel of gedeeltelijk te bewerken, blokkeren of verwijderen die NetBrain naar eigen goeddunken van mening is dat het de Gebruikersgedragscode schendt, of anderszins verwerpelijk is.

Als u van mening bent dat er materiaal is geplaatst dat in strijd is met een van deze verboden, of dat anderszins moet worden verwijderd, neem dan contact op met NetBrain als volgt:

E-mail: LegalNotices(at)netbraintech. com
NetBrain Technologieën, Inc.
Blauwe Hemellaan 15
Burlington, MA 01803
Let op: juridische afdeling

U erkent en gaat ermee akkoord dat NetBrain kan uw toegang tot de Website en de Diensten beëindigen indien u zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden van de Website, met inbegrip van de Gebruikersgedragscode. Een dergelijke beëindiging is binnen NetBrainnaar eigen goeddunken en kan plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving. NetBrain behoudt zich het recht voor om de toegang van een gebruiker tot de website of de services te beëindigen voor elk gedrag of elke activiteit die NetBrain, naar eigen goeddunken, gelooft dat het direct of indirect schadelijk is of kan zijn voor andere gebruikers of voor NetBrain, of voor elk gedrag of elke activiteit die in strijd is met lokale, staats-, federale of buitenlandse wetten of voorschriften.

NetBrain behoudt zich verder het recht voor om de toegang van een gebruiker tot de website of diensten om welke reden dan ook of zonder enige reden te beëindigen, in NetBrainnaar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving.

8) GEEN CREATIE VAN RECHTEN VAN DERDEN. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is vermeld, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden opgevat als het creëren van rechten of verplichtingen in of anderszins namens derden.

9) GEDEELDE BESTANDEN; INFORMATIE DIE U DOWNLOADT. NetBrain kan en garandeert niet dat informatie die mogelijk beschikbaar is om te downloaden via de Website of Diensten vrij zal zijn van infecties, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die besmettende of destructieve eigenschappen vertoont. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor nauwkeurigheid en beveiliging van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten NetBrain voor de reconstructie van alle verloren informatie.

10) MATERIALEN DIE U PLAATST; UW LICENTIE AAN ANDERE GEBRUIKERS. Door het plaatsen of verzenden, invoeren of uploaden van informatie of inhoud ("Gebruikersinhoud") naar de Website, garandeert u dat dergelijke Gebruikersinhoud de rechten van derden niet schendt of schendt. Bovendien verleent u automatisch NetBrain en zijn gelieerde ondernemingen en websitegebruikers onder uw intellectuele eigendomsrechten, een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie (met het recht om sublicenties te verlenen) voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, distribueren, openbaar weergeven, uitvoeren en dergelijke inhoud anderszins exploiteren, zonder vergoeding aan u.

11) KLACHTEN OVER WAARGENOMEN INBREUK. NetBrain respecteert intellectuele eigendomsrechten. Als u van mening bent dat materialen die op de website zijn geplaatst inbreuk maken op uw rechten onder de auteursrechtwetgeving in specifieke materialen (gezamenlijk een "werk"), volg dan de hieronder beschreven procedure om u hiervan op de hoogte te stellen NetBrain van uw zorgen of bezwaren.
a. NetBrain's Aangewezen Agent: Als u van mening bent dat op de Website geplaatst materiaal inbreuk maakt op het auteursrecht op uw Werk, dient u uw zorgen te richten aan NetBrain's agent, aangewezen onder de Digital Millennium Copyright Act (17 USC 512) om te reageren op dergelijke zorgen ("Aangewezen agent"):

E-mail: Copyright(at)netbraintech. com
NetBrain Technologieën, Inc.
Blauwe Hemellaan 15
Burlington, MA 01803
Let op: Copyright Agent

b. Inhoud van de kennisgeving: Om effectief te zijn, moet uw kennisgeving aan de aangewezen agent de volgende informatie bevatten:
c. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het intellectuele eigendom.
d. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u denkt dat het is geschonden.
e. Identificatie van het materiaal op de website waarvan u denkt dat het inbreuk maakt, met voldoende specificiteit om dit toe te staan NetBrain om het materiaal te lokaliseren zonder onnodig zoeken.
f. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om toe te staan NetBrain om contact met u op te nemen, waaronder een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres.
g. Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
h. Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de informatie op de melding juist is en dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

12) PRODUCTDEMONSTRATIES. Alle productdemonstraties ("demo's") die van tijd tot tijd beschikbaar zijn via de website, mogen alleen worden gebruikt gedurende de tijdsperiode waarvoor ze worden aangeboden. Alle demo's moeten worden gebruikt in overeenstemming met de bijbehorende instructies en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn bedoeld.

13) TOEGANG EN VEILIGHEID. Als u ervoor kiest om u te registreren voor Diensten of andere aanbiedingen die van tijd tot tijd beschikbaar kunnen zijn via de Website, gaat u ermee akkoord:
a. om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door het toepasselijke registratieformulier (de "Registratiegegevens"); en
b. om de Registratiegegevens bij te houden en snel bij te werken om ze accuraat te houden.

Als u informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig of onvolledig is, of NetBrain reden heeft om te vermoeden dat u dit heeft gedaan, NetBrain kan uw account opschorten of beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van de Website of een deel daarvan weigeren. Voor toegang tot bepaalde delen van de Website is een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. Een gebruikersnaam en wachtwoord toestaan NetBrain om bepaalde informatie bij te houden, zoals bewerkingen van softwarelicenties. U bent verantwoordelijk voor elke actie die verband houdt met het gebruik van uw wachtwoord en u mag uw wachtwoord met niemand delen. Voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord kunt u contact opnemen met NetBrain Technische ondersteuning bij techsupport(at)netbraintech.com.Klanten met een lopend onderhoudscontract kunnen klantenondersteuning aanvragen via de Website. Voor klantenondersteuning zal een klant over het algemeen zijn/haar naam, organisatie-ID en contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres en/of faxnummer moeten opgeven. Tenzij u een geautoriseerde gebruiker bent, zult u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van, of proberen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van, met een wachtwoord beveiligde of beveiligde delen van de website.

14) AFWIJZING VAN GARANTIES. U bent het ermee eens dat geen van beide NetBrain, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten of vertegenwoordigers aansprakelijk, contingent of anderszins, voor fouten, omissies of onnauwkeurigheden van de website of diensten, voor elke beslissing of actie die door u of iemand anders wordt genomen in vertrouwen op de website of services, of voor enige schade of letsel als gevolg van de website of services.

DE WEBSITE EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS". VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS ER GEEN GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GEEN GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK EN GEEN ANDERE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, DE DIENSTEN OF ENIG ASPECT VAN DE BESCHIKBARE INFORMATIE VIA DE WEBSITE OF DIENSTEN. U ERKENT DAT DE NAUWKEURIGHEID VAN DERGELIJKE INFORMATIE MOET WORDEN GECONTROLEERD VOORDAT U EROP VERTROUWT.

U ERKENT DAT DOCUMENTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN GEPLAATST EN INHOUD BESCHIKBAAR ZIJN, COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN KUNNEN BEVATTEN. INDIEN U DERGELIJK MATERIAAL VAN DE WEBSITE DOWNLOADT, IS HET UW VERANTWOORDELIJKHEID OM EEN ANTIVIRUSSCAN OF ANDERE VOORZORGSMAATREGELEN UIT TE VOEREN DIE U NOODZAKELIJK ACHT. IN GEEN GEVAL NETBRAIN IS VERANTWOORDELIJK VOOR ELK VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR MATERIALEN DAT VAN DE WEBSITE IS GEDOWNLOAD EN U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ALLE KOSTEN DIE VERBONDEN ZIJN MET ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD OF REPARATIES VAN APPARATUUR OF GEGEVENS DIE U GEBRUIKT IN VERBAND MET DE WEBSITE.

15) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL NETBRAIN OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U, UW KLANTEN OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF VOORBEELDSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, HANDELSVERLIEZEN OF SCHADE ALS GEVOLG VAN ONGEMAK OF VERTRAGING), OF CLAIMS VOORTVLOEIEND UIT ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID), ZELFS INDIEN NETBRAIN OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN OF ZIJN ANDERSZINS OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET VOORGAANDE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ZAL IN GEEN GEVAL NETBRAIN'S TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VAN HANDELINGEN, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, HOGER DAN (I) HET BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD, INDIEN VAN TOEGANG TOT DE WEBSITE OF DE DIENSTEN, OF (II) DUIZEND DOLLAR ($ 1,000.00).

16) VRIJWARING. U stemt ermee in om schadeloos te stellen en te vrijwaren NetBrain en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers, van en tegen alle claims, acties, eisen, verliezen, schade (werkelijke schade en gevolgschade), rechtszaken, vonnissen, proceskosten en redelijke advocaatkosten, van welke aard dan ook, voortkomend uit of verband houdend met uw gebruik van de website of de dienst en/of uw schending van deze websitevoorwaarden of de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten en rechten op grond van lasterwetten.

17) AFSTAND VAN RECHT OM TE SUEEN. U geeft hierbij vrij NetBrain, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, van alle claims, eisen en schade (feitelijk en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, verdacht en onverwacht, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdt met de Website of Diensten, of op enigerlei wijze voortvloeit uit inhoud die door een derde partij op de Website is geplaatst.

Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van het Burgerlijk Wetboek van Californië §1542, dat bepaalt: “Een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat die op dat moment in zijn voordeel bestaan van de uitvoering van de kwijtschelding, die, indien bekend bij hem, zijn schikking met de schuldenaar wezenlijk moet hebben beïnvloed.

18) WIJZIGING EN BEËINDIGING. Niettegenstaande enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden, NetBrain behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde en van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving het volgende te wijzigen, aan te passen of aan te passen en/of te beëindigen, de toegang te beperken of te stoppen met publiceren: (a) de Website; (b) alle specifieke informatie die beschikbaar wordt gesteld via de Website; of (c) deze Gebruiksvoorwaarden. Uw gebruik van de Website na een dergelijke wijziging vormt uw akkoord om de Gebruiksvoorwaarden van de Website, zoals gewijzigd, te volgen en hieraan gebonden te zijn.

19) OVERMACHT. Naast de toepasselijke disclaimers die hierboven zijn vermeld, NetBrainzijn prestaties onder deze Gebruiksvoorwaarden worden verontschuldigd in geval van onderbreking en/of vertraging als gevolg van oorzaken buiten zijn redelijke controle, zoals overmacht, daden van een regering, oorlog of andere vijandigheid, burgerlijke wanorde, de elementen, brand, aardbeving, explosie, terreurdaden, stroomstoringen, uitval van apparatuur, arbeidsconflicten of arbeidsconflicten, handelingen van externe informatieverstrekkers, softwarefouten of -storingen van derden of communicatieonderbrekingen of -storingen.

20) DIVERSEN. a. Volledige overeenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden en NetBrain's Privacybeleid belichaamt het volledige begrip van de partijen met betrekking tot de Website en vervangt alle eerdere verklaringen en overeenkomsten, indien van toepassing, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot de Website.
b. Scheidbaarheid; Geen ontheffing. Mocht een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan is een dergelijke bepaling geldig en afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen wordt hierdoor niet aangetast. Het nalaten van een partij om enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden bij welke gelegenheid dan ook af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of van het recht om dergelijke bepaling bij een volgende gelegenheid af te dwingen.
c. Rechtskeuze; Forumkeuze. Deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Gemenebest van Massachusetts, VS, zonder verwijzing naar tegenstrijdige wettelijke bepalingen. U stemt er uitdrukkelijk mee in en stemt ermee in dat alle vorderingen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, de Website of de Diensten alleen zullen worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in het Gemenebest van Massachusetts en daarom stemt u ermee in aan de jurisdictie en locatie van die rechtbanken.
d. Opdracht. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen geheel noch gedeeltelijk door u worden overgedragen. NetBrain behoudt zich het recht voor om zijn rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen.
e. Cumulatieve rechtsmiddelen. Alle hierin vermelde rechten en rechtsmiddelen zijn cumulatief, en NetBrain behoudt zich het recht voor om alle beschikbare rechtsmiddelen na te streven, zowel in rechte als in billijkheid.
f. Overleving. Alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die voorzien in doorlopende verplichtingen blijven van kracht na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden en zijn voor onbepaalde tijd van toepassing.

Laatst bijgewerkt: 15 december 2022